I Florafamilie har vi følgende tilbud

Familiebehandling

Vi arbejder i feltet mellem terapi og pædagogik, og vores konsulenter har stor erfaring i arbejdet med familiebehandling.

Ofte er familiebehandlingen kombineret med praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, så vi kommer omkring hele familien – herunder også familiens økonomiske forhold. Det er vores erfaring, at helt praktiske forhold ofte kan stå i vejen for udvikling.

Det er af afgørende betydning, at forældrene er med til at opstille mål for familiebehandlingen, så intentionerne bag vores arbejde er kendt og accepteret.

I mange familier med anden kulturel baggrund end dansk ser vi, at der kan være en lang række misforståelser og fordomme, som gør at familierne ender i uhensigtsmæssige eller skadelige mønstre.

Gennem et udtalt ressourcefokus støtter vi den samlede familie i positive og vedvarende forandringer, der sikrer børnenes trivsel og udvikling.

 

Kontaktperson

Kontaktpersonen støtter barnet eller den unge. På samme tid kan kontaktpersonen være med til at styrke forholdet mellem børn og forældre gennem tæt dialog med begge parter.

Vi ved, at relationen er helt afgørende for succes ved en kontaktpersonsordning. Vi har derfor oparbejdet et meget stort beredskabskartotek med erfarne kontaktpersoner med forskellige kulturelle og sproglige baggrunde, så vi har muligheden for meget nøje matching til opgaven.

§54-Støtte

 
Støtten har til sigte at bidrage til løsninger på de problemstillinger, der har været årsag til anbringelsen. Dette sker gennem støtte til forældrene i omsorgen for deres børn – både ved hjemgivelse og i samvær under anbringelsen. Vores kultursensitive støtte og vejledning kan desuden bistå forældrene i samarbejdet med anbringelsessted og kommune.
 

Forbyggende indsats

 

De forebyggende indsatser kan være konsulentbistand – herunder familierettede indsatser, eller det kan være andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns eller en families vanskeligheder.

Vi kan tale mange sprog, men at arbejde kultursensitivt handler ikke kun om sprog. For os handler det hele om oversættelse. Vi oversætter danske normer og krav for familierne. Kommer man eksempelvis fra et kollektivt orienteret samfund, kan det være utrolig svært at forstå et udtalt individorienteret samfund som det danske. Normer og forventninger er ofte uskrevne leveregler, som kan tage meget lang tid at lære at forstå.

Oversættelsen går imidlertid begge veje. Vi oversætter også barnets, den unges eller familiens perspektiver og livssituation for omverdenen.

De fleste kommuner anvender denne forebyggende indsats, som led i deres modtagelse af flygtninge. Det giver rigtig god mening, at lave en indsats fremfor en foranstaltning.

Familiekonsulent

Kultursensitiv støtte til familien

 

​Vores familiekonsulenter tilknyttes enten som forebyggende indsats eller som foranstaltning, og yder praktisk og pædagogisk støtte i familien.

Oftest taler familiekonsulenten samme sprog som familien. At arbejde kultursensitivt handler dog ikke kun om sprog. For os handler det hele om oversættelse.

Integrationen går begge veje, og familiekonsulentens opgave er også at oversætte danske normer og krav for familien samt oversætte familiens livssituation for deres omverden. I den proces bidrager familiekonsulenten til at bryde eventuelle barrierer eller mønstre i eller omkring familien.

Familiekonsulenten har fokus på at sikre et godt samarbejde mellem familien og skole, dag- og fritidstilbud. Desuden har familiekonsulenten fokus på at skabe kontakt til frivilligorganisationer, foreningslivet, religiøse fællesskaber, naboer og andre, der kan være med til at hjælpe familien til en god integration og trivsel i Danmark.

Overvåget samvær

 

Vi kan bistå med samværsopgaver af enhver art, hvor der er bekymring for barnets sikkerhed og/eller trivsel under samværet.

Støttet eller overvåget samvær er en ramme, hvor man kan sikre, at barnet eller den unge vedligeholder forbindelsen til familien og netværket under en anbringelse. Det højeste mål er, at forældrene kan varetage omsorgen, såfremt barnet hjemgives.

Det er anbringende myndighed, der opstiller rammen omkring samværet. Vores primære fokus under samværet er barnets tryghed og sikkerhed. Vi vil – så vidt det er muligt – medvirke til at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen af barnet eller den unge. Dette sker bl.a. ved at støtte forældrene i at lave aktiviteter eller håndtere konflikter under samværet.

Vi yder støttet eller overvåget samvær i familiens eget hjem, hos plejefamilie/anbringelsessted eller i vores egne lokaler. Hvis vi skal finde en helt anden mulighed, er vi kreative og fleksible.

Socialfaglig tolkning

Vi tilbyder socialfaglig tolkning til blandt andet møder og andet kommunikation mellem borger og myndighed. 

Vores tolke har et højt niveau af sprogkompetencer, både på dansk og på det tolkede sprog, samt et stort socialfagligt vokabularium, som sikre den mest korrekte oversættelse.