Florahuset
Florafamilie

Fandt du ikke dét du søgte?

I Flora Familie og Florahuset har vi et bredt netværk og et stort kendskab til andre relevante aktører på samme fagområde. Hvis vi ikke kunne hjælpe dig, så kan du måske finde en anden aktør hér, som kan.

Opholdssteder & krisecentre

Jupiter er et opholdssted for teenagepiger, som har været udsat for massivt omsorgssvigt eller negativ social kontrol gennem deres opvækst. Der er 14 §66 pladser (2 akutpladser) og 4 §107 pladser.

Safehouse Jylland er et opholdsted for piger mellem 10-17 år, som har været udsat for negativ social kontrol. Der tilbyder ligeledes mulighed for efterværn til det 23. år.

Dukasku består af et døgnbemandet opholdssted med pladser til 8 børn og unge i alderen 10-17 år godkendt under Servicelovens §§66-107. Dukasku er specialiseret i negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

VestaRAM krisecenter er godkendt efter Servicelovens § 109 og yder støtte og omsorg til voldsramte kvinder og børn. VestaRAM er normeret til 8 pladser, og har kriseramte kvinder i alle aldre samt deres børn op til 18 år som målgruppe.

Kommunale aktører

Kommunernes Landsforening (KL) er en interesseorganisation for Danmarks 98 kommuner, som har til formål at varetage kommunernes fælles interesser og bidrage til, at de politisk og administrativt løser deres opgaver bedst muligt.

Statslige aktører

Styrelsen for International rekruttering (SIRI), er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet som har til opgave at behandle ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge fra hele verden, som vil arbejde eller studere i Danmark. Herudover, vejleder SIRI kommunerne om integration og forebyggelse.

SIRI rådgiver kommuner, organisationer og borgere i at forebygge æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Sikkerhedskonsulenterne tilbyder gratis støtte og rådgivning til både fagpersoner og borgere om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol og om genopdragelsesrejser og ufrivillige udlandsophold.
Sikkerhedskonsulenterne er forankret i alle fem regioner og fungerer som et nationalt team, der kan benyttes af alle landets kommuner.
De er særligt uddannet til at give specialiseret hjælp og rådgivning i konkrete sager, fx risikoscreening og vurdering af trusselsniveauet i sagen, sikring af borgerens sikkerhed og tryghed, koordination med relevante myndigheder og andre aktører, opfølgning og evaluering mv.

Politiets specialiseret teams er et tværfagligt team, der specialiserer sig i sager om fysisk og psykisk vold i nære relationer, voldtægt, stalking og æresrelaterede forbrydelser. Teamet består af politifolk og medarbejdere fra beredskabet, efterforskningen, forebyggelsen og Anklagemyndigheden og er placeret i forskellige politikredse.

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), er en organisation under Socialstyrelsen som leverer rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet til både fagpersoner og borgere.

Private aktører

Børnebasen er en søge- og vidensplatform til fagpersoner, som arbejder med udsatte børn, unge og familier, som har brug for at få det fulde overblik over lokale og landsdækkende tilbud til børn og unge i alderen 0-23 år samt familierettede tilbud. Børnebasen er den første platform i Danmark, der organiserer ALLE typer af sociale tilbud til børn, unge og familier på tværs af sektorerne – både den frivillige, private og kommunale m.fl.

Landsorganisation for sociale tilbud (LOS) arbejder for at de private sociale tilbud er veldrevne, både pædagogisk, økonomisk og organisatorisk samt under understøtter professionalisme, faglighed og engagement inden for det specialiserede socialområde.

Civilsamfundsaktører

De Anbragtes Vilkår er en interesseorganisation stiftet af tidligere anbragte, som arbejder for at styrke nuværende og tidligere anbragtes vilkår ved at sikre, at deres viden, interesser og ønsker får en tydelig plads i udviklingen af politik og praksis på anbringelsesområdet.

RED center mod æresrelaterede konflikter består af:

  • RED Rådgivning er et landsdækkende tilbud, hvor du kan få professionel rådgivning om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Vi rådgiver både unge, forældre og fagpersoner, der enten oplever eller arbejder med æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol.
  • RED Safehouses
    • RED Safehouse driver to sikre og skjulte opholdssted for unge på flugt fra æresrelaterede konflikter omhandlende social kontrol, æresrelateret vold, tvangsægteskab eller trusler herom. RED Safehouse har 2 afdelinger hhv. på Sjælland og i Jylland med plads til henholdsvis i alt 26 unge kvinder og 12 unge kvinder og mænd.
    • RED+ er et krisecenter for LGBT+ unge med æresrelaterede problematikker. Det er for alle køn og seksuelle orienteringer i aldersgruppen 16-30 år.

 

Røde Kors er verdens største humanitære organisation med over 13 millioner frivlillige i over 192 lande. I Danmark er der næsten 35.000 frivillige. Røde Kors har til formål at forhindre og afhjælpe menneskelig nød og lidelse i Danmark og ude i verden.
I Danmark yder Røde Kors støtte til børnefamilier i udsatte positioner ved at tilbyde forskellige aktivieter som fx familienetværk, frivillig familieven, mentor, mentorcamps, BackUp.

Børnetelefonen er gratis rådgivningen på telefon, sms, chat eller igennem Brevkasse og Børn Hjælper Børn-forum målrettet børn og unge. Al rådgivning på BørneTelefonen er som udgangspunkt anonym. Børn kan få kontakt til andre børn i samme situation eller en voksen.