Florahuset
Florafamilie

Vi tilbyder

Familiebehandling dækker over flere forskellige indsatser. Igennem familiebehandling har vi mulighed for at støtte og vejlede forældre i de forskellige udfordringer, som kan opstå f.eks. i forældrerollen. Familiebehandling kan også dække over praktisk pædagogisk støtte og hjælp til at navigere mellem forskellige instanser og samarbejdspartnere såsom skole, institution og kommunale afdelinger. Familiebehandling har ofte fokus på en tidlig og forebyggende indsats i familierne, som kan være medvirkende til at forebygge en eventuel anbringelse.

Familiebehandlingen kan også iværksættes som en parallelindsats hos en familie, som har et barn eller en ung anbragt. På den måde er vi med til at sikre, at den unge kommer hjem til et forandret hjem. Samtidig kan en parallelindsats være en afgørende faktor for varigheden af en anbringelse, da vores familiebehandlere vil kunne arbejde videre med den unges behandlingsplan efter hjemgivelse til familiens hjem.

Ved både at have anbringelsessted og familiebehandling, under samme organisation, giver det de bedste forudsætninger for at skabe gode overgange og genkendelighed i relationerne mellem familiebehandler, barnet/den unge og deres familier.
I Florafamilie har vi mange kvalificerede familiebehandlere og terapeuter ansat. Vi har også gode erfaringer med at samarbejde med kommunens egne udfører i forbindelse med evt. overdragelse. Vi arbejder ud fra kommunens handleplan og inddrager familierne i målene og vejen til at opnå dem, således at de både opnår ejerskab over processen og det endelige mål.

Ud fra vores erfaring med deltagelse i møder hvor indholdet er både fagligt kompliceret og hvor budskabet har store konsekvenser for en familiens liv, ved vi hvor vigtigt det er, at tolken har en veludviklet situationsfornemmelse og at tolken forstår sin rolle og sin opgave. Derfor har du hos os mulighed for at bestille en tolk, som har mange års erfaring med at tolke inden for det sociale område. Vi har tolke, som er godkendt af rigspolitiet, hvilket betyder, at den samme tolk kan følge en ung eller en familie igennem en eventuel retssag. Det betyder helt konkret, at du som mødeleder kan være tryg ved, at også socialfaglige termer og begreber bliver oversat korrekt og at tolken er sin rolle under mødet meget bevidst . Vi har opbygget et fagligt tolkefællesskab, hvor vi bl.a. drøfter hvilke dilemmaer man som tolk kan stå i under det konfliktfyldte møde eller i den svære samtale. Vi udvikler løbende en begrebsordbog, som sikrer at faglige termer og begreber bliver oversat korrekt og med blik for deltagernes kulturelle baggrund.

Risikovurdering og sikkerhedsskabelse
Vi tilbyder kommuner, fagpersoner og borgere kvalificeret rådgivning om risikovurdering og sikkerhedsskabelse i forbindelse med negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Vi kan ligeledes opkvalificere kommuner og fagfolk i afdækning og håndtering af æresrelaterede sager gennem workshops og oplæg planlagt efter jeres konkrete behov.

Vi kan også tilbyde, at arbejde direkte ned i sagerne og foretage løbende screeninger og risikovurderinger, udarbejde sikkerhedsplaner, henvise til relevante aktører og koordinere og følge op på sager.

Udover et stort kendskab til kulturelle, religiøse og sociale udfordringer har vi et bredt kendskab til myndighedsarbejde og hvilke muligheder serviceloven, udlændingeloven og andet relevant lovgivning giver, i relation til håndtering af sociale sager hvor negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter indgår.

Vores erfaring på området sikrer, at handlekommunen iværksætter en indsats der er proportional med risikovurderingen, således at borgers situation hverken bliver taget for let eller for tungt. Borgere der befinder sig i en æresrelateret konflikt / udsættes for negativ sociale kontrol, har brug for den rigtige støtte og indsats på de helt rigtige tidspunkter i sagen, og indsatsen er ofte af afgørende betydning for de implicerede borgeres videre liv.

Som støtteperson til en familie arbejder vi, som loven beskriver det, med at forbedre de forhold, som har været årsag til anbringelsen. Vi arbejder derfor på at relationen og forståelsen mellem barn/ung og forældrene forbedres, således at barnet/den unge, på sigt, kan hjemgives. Derudover arbejder vi på, at støtte forældrene i at have kontakt med barnet/den unge og dennes opholdssted under anbringelsen.

Vi har flere samværskonsulenter i Florafamilie, som har stor erfaring med at varetage samværsopgaver af forskellig art. Vores konsulenter har gennem deres erfaringer opbygget en veludviklet fornemmelse for at støtte og tilrettelægge et samvær således, at barnet føler sig tryg og ligeledes at forældrene får mest muligt ud af tiden sammen med deres barn.
Vi har gode erfaringer med at have støttende og vejledende samtaler med forældrene både før, under og efter samværene.
Efter hvert samvær udarbejder vi en beskrivelse af samværets forløb, hvilket kan være vigtigt for familiens samlede situation og rådgiverens videre arbejde i sagen.

Vi vægter højt, at det er de samme konsulenter, der varetager en families samvær hver gang, da det skaber forudsigelighed og tryghed for familierne. Ved samvær med høj frekvent er der to konsulenter på, som skiftes til at varetage opgaven. Det mindsker risikoen for aflysninger, og så sikre det en mere nuanceret beskrivelse af samværets karakter og udvikling.

I Florafamilie har vi mange kvalificerede kontaktpersoner, der hver især har erfaring på området. Formålet med at tilknytte en kontaktperson, vil ofte være at støtte barnet/den unge og deres familier til selv at opbygge kompetencer og ressourcer. Dette vil ruste dem til, at håndtere de udfordringer, som har givet anledning til bekymring for barnets/ den unges udvikling og trivsel. Vores kontaktpersoner har mange forskellige profiler og vi har f.eks. mulighed for at matche ud fra sprog, køn, alder mm. Det er vores erfaring, at det rette match og relationen, der opbygges mellem kontaktpersonen og barnet/den unge, er fundamentet for et vellykket forløb.