Florahuset
Florafamilie

Målgruppe

Florahusets målgruppe er børn og unge mellem 7 og 18 år – med mulighed for efterværn til det 23. år. Vi har særlig viden om unge og familier med etnisk minoritetsbaggrund. Målgruppen er børn og unge, som har været udsat for en form for omsorgssvigt og eventuelle kulturelle udfordringer som f.eks. æresrelaterede konflikter, herunder negativ social kontrol. Dertil kan det være børn og unge, som lider under f.eks.:

 • Lavt selvværd og selvtillid
 • Sociale, kognitive eller emotionelle vanskeligheder
 • Tilknytnings- eller opmærksomhedsforstyrrelser
 • Angst
 • Depression
 • Stressbelastning/PTSD/traumer

Når børn og unge har været udsat for omsorgssvigt og ofte også negativ social kontrol betyder det, at de ofte har meget svært ved at identificere egne behov og har begrænset kontakt til deres egen krop og følelsesregister. Ofte har de få personlige drømme og visioner for eget liv. Florahusets ønske er, at disse børn og unge kommer til at stå stærkere som de individer de er og får mulighed for at mærke efter hvad de selv drømmer om.

Når unge modsætter sig familiens traditioner, forventninger og normer, kan det skabe udfordringer og konflikter. Ære og skam kan spille en stor rolle i etniske minoritetsfamilier. Typisk tales der om ære og skam, når barnets eller den unges handlinger, ses som skadende for hele familiens omdømme.

Dette kan resultere i, at den unge bl.a. oplever:

 • Adfærdsbegrænsninger og kontrol af bevægelsesfrihed
 • Manglende individuelle rettigheder
 • Psykisk vold, som f.eks. trusler eller verbal chikane
 • At familien bestemmer, hvilken uddannelse den unge skal påbegynde
 • Social kontrol ved overvågning af f.eks. mobil eller computer
 • Isolation og eksklusion
 • Fysisk vold

Vil du vide mere eller ønsker du sparring om et konkret barn/ung du som sagsbehandler står med, kontakt Rania (Tlf:42218772) eller Amal (Tlf: 25158772)

Negativ social kontrol: “Negativ social kontrol i forhold til æresrelaterede konflikter handler om handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Det kan f.eks. være kontrol eller restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, sociale relationer, valg af ægtefælle eller retten til at bestemme over egen krop”

Æresrelaterede konflikter: “ Konflikter, der opstår inden for nære, familiære relationer, og hvor konflikten skyldes en opfattelse af, at familiens ære er blevet krænket. Familiens ære er knyttet til en opfattelse af familien som en samlet enhed – et fællesskab, hvor den enkeltes handlinger påvirker hele familien og dens ære.

Definitioner fra “Den nationale handleplan for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol” (Regeringen 2016)