Florahuset
Florafamilie

Pædagogiske tilgange og metoder

Helt grundlæggende arbejder vi i Florahuset ud fra det moderne børnesyn, hvilket betyder, at vi ser børn, unge og voksne som ligeværdige. Tidligere sås børn som nogle, der skulle rettes til og opdrages med autoritet og disciplin og der var meget begrænset fokus på barnets stemme og følelser. Det moderne børnesyn har i stedet fokus på anerkendelse, respekt og ligeværdighed, hvilke er kerneord for os i Florahuset.

Mange af de børn og unge, der kommer til Florahuset har oplevet en opdragelse med et stærkt fokus på disciplin og lydighed samt en stærk autoritet, og med få muligheder for at få sin egen stemme hørt. I Florahuset møder børnene og de unge anerkendelse og en større frihed til at mærke efter hvem de selv er.
Ansvaret ligger hos os, det pædagogiske personale, for at barnets og de unges grænser bliver behandlet med interesse og respekt. Vi skal give plads til, at den unge kan finde sin egen måde at være i verden på. Vores pædagogiske tilgange indebærer et nysgerrigt syn på barnet, med en tro på dets potentialer, kompetencer og den ligeværdige relation.

Low Arousal (LA)

Tanken er, at ro smitter og vi bruger LA i Florahuset med henblik på at ændre en udfordrende adfærd hos den unge. Med en rolig og konfliktnedtrappende adfærd kan vi bedre undgå konfronterende situationer. LA har først og fremmest fokus på vores pædagogiske ansvar. Det er os, der kan og skal ændre adfærd i en konfliktsituation. Når vi som voksne ændrer vores adfærd overfor den unge til en rolig adfærd, har den unge også mulighed for, at ændre sin adfærd.

Relationsdannelse

En god relation mellem barnet/den unge og de voksne er forudsætningen for at alt andet pædagogisk arbejde kan lykkes. Gode relationer øger barnets evne til at lære nye ting, øger barnets muligheder for at indgå i sociale fællesskaber og barnets tro på sig selv, altså barnets selvværd og selvtillid. Ansvaret for relationen ligger altid hos os, som voksne og pædagogisk personale. Det er derfor også vores ansvar at genoprette relationen når noget er gået skævt imellem os og et barn/ung.

Mentalisering

I Florahuset er vi optagede af, at se bag ved barnets/den unges adfærd og handlinger og forstå deres tanker, følelser og behov for dermed bedre at forstå og støtte dem. Evnen til at kunne mentalisere og forstå baggrunden for sine egne og andres handlinger og adfærd ud fra mentale tilstande, er en forudsætning for at have vedvarende meningsfulde relationer og en stærk selvfølelse. Derfor er vi optagede af, at udvikle de unges mentaliseringsevne og det gør vi ved at tilbyde et mentaliserende samspil. Vi har erfaring med at børn og unge, som har haft en svær barndom godt kan ændre tilknytningsmønstre, hvis de bliver gode til at forstå sig selv og andre.

Anerkendende tilgang

I Florahuset er det vigtigt for os, at se barnet og den unge som det menneske han/hun er, og ikke kun for det han/hun gør. Når vi bliver set og hørt anerkendende, som det menneske vi er, øger det vores selvværd og får os til at stå stærkere som dem vi er. I Florahuset betyder det, at hvert barn/ung skal opleve at have værdi, betydning og blive mødt med omsorg. Vi ser den enkelte unges styrker, og er bevidste om den unges udfordringer, herunder manglende omsorg, identitetsdannelse og eventuelle traumer.

NUZO - nærmeste udviklingszone

At den enkelte ung/barn oplever følelsen af succes og mestring, er altid et mål for os i Florahuset. Ved hjælp af NUZO skelner vi mellem barnets aktuelle udvikling, altså det barnet/den unge allerede kan selv og det som vi vurderer det kan lære at mestre gennem støtte fra personalet. Derfor veksler vi mellem at gå foran, ved siden af og bagved barnet/den unge. Det handler om at støtte den unge/barnet i deres udvikling på en omsorgsfuld og anerkendende måde, blandet med en tilpas mængde af udfordring. Det udvikler ens personlige, sociale og faglige kompetencer at opleve, at man kan mestre noget på trods af, det undervejs har været udfordrende.

ADL-træning

Mange af de børn og unge, som kommer til Florahuset har oplevet negativ social kontrol i deres familie og har været begrænsede i deres udfoldelsesmuligheder. Det betyder ofte, at de mangler helt basale sociale og praktiske færdigheder for at kunne begå sig i hverdagen og i det danske samfund. Vi arbejder derfor med den unge for at opøve kompetencer og selvstændighed i forhold til hverdagens gøremål, praktiske opgaver og sociale aktiviteter.

Sikkerhedsvurdering

Vores sikkerhedskonsulent kan ved behov, løbende foretage screening og risikovurdering af sikkerhed og trusselsniveau under anbringelsen. Vores erfaring på området sikrer, at vi i samarbejde med handlekommunen iværksætter en indsats, der er proportional med risikovurderingen, således at den unges situation hverken bliver taget for let eller for tungt. Den unge har brug for den rigtige støtte og indsats på de helt rigtige tidspunkter i sagen, og indsatsen er ofte af afgørende betydning for den unges fremtid.

Dokumentation og inddragelse

Vi implementerer den enkelte unges handleplan med beskrivelse af konkrete mål og delmål samt valg af behandlingsindsats i den daglige dokumentation. Dette oprettes med udgangspunkt i ICS.